loader image

Soke’s Masterships

Martial Arts Organizations

Amatsu Tatara World Federation

President

Genbukan World Ninpo Bugei Federation

President

Kokusai Jujutsu Renmei Federation

President

Japan Koryu Bujutsu World Federation

President

Mastered Ryu-Ha / Schools

Trained / Studied Schools

Iga Ryu Ninpo
Tenjin Shinyo Ryu Ju-jutsu
Yoshin Ryu Ju-jutsu
Shindo Munen Ryu Ken-jutsu
Taiwado Ju-jutsu
Shindo Muso Ryu Jo-jutsu
Kageyama Ryu Ken-jutsu
Kito Ryu Ju-jutsu
Shin Kage Ryu
Shikomizue Jutsu
Takeda Ryu Aiki-no-jutsu
Kendo
Judo
Karate
Aikido
Taikyoku-Ken
Kei-i-Ken
India Martial Arts

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop