Renshi Instructors

Renshi: Filip Poffe

(Belgium Chiryaku Dojo-Cho)

 • Taijutsu 5th Dan
 • Jujutsu 5th Dan
 • Asayama Ichiden Ryu Taijutsu Chuden Menkyo
 • Takagi Yoshin Ryu Shoden Menkyo (Mokuroku)
 • Amatsu Tatara Bumon Shumon Shoden Menkyo
 • Kijin Chosui Ryu Daken Taijutsu Shoden Menkyo
 • Tenshin Hyoho Kukishin Ryu Jujutsu Shoden Menkyo
 • Daito Ryu Aikijujutsu Shoden Menkyo
 • Mugen Shinto Ryu Iaijutsu Shoden Menkyo
 • Togakure Ryu Ninpo Tanemura-ha Shoden Menkyo
 • Shinden Fudo Ryu Daken-Taijutsu Tanemura-ha Shoden Menkyo
 • Shinden Fudo Ryu Ju-Taijutsu Tanemura-ha Shoden Menkyo
 • Koryu Karate 9th Kyu
 • Hanbo-jutsu Shoden
 • Bojutsu Shokyu
 • Biken-jutsu 2nd Kyu

 


 

Renshi: Zeb Glover

(UK Myojo Dojo-Cho)

 • Special Instructor Level 2
 • Taijutsu 5th Dan
 • Jujutsu 5th Dan
 • Asayama Ichiden Ryu Chuden Menkyo
 • Takagi Yoshin Ryu Shoden Menkyo
 • Shinden Fudo Ryu Daken Taijutsu Shoden Menkyo
 • Tenshin Hyoho Kukishin Ryu Jujutsu Shoden Menkyo
 • Gyokko RyuKosshi Jutsu (Tanemura-ha) Shoden Menkyo
 • Togakure Ryu Ninpo Tanemura-ha Shoden Menkyo
 • Gikan Ryu Koppojutsu Shoden Menkyo
 • Hontai Kijin Chosui Ryu Kukishinden Daken-Taijutsu Shoden Menkyo
 • Amatsu Tatara Bumon Shumon Shoden Menkyo
 • Bojutsu Shokyu, Biken-jutsu 5th Kyu
 • Hakkesho 3rd Kyu

 

 

Renshi: Neil Biondich

(USA Tsukinowa Dojo-Cho)

 • Special Instructor Level 1
 • Taijutsu 5th Dan
 • Jujutsu 5th Dan
 • Asayama Ichiden Ryu Shoden Menkyo
 • Gyokko Ryu Kosshi Jutsu (Tanemura-ha) Shoden Menkyo
 • Koto Ryu Koppo-jutsu (Tanemura -ha) Shoden Menkyo
 • Bojutsu Shoden
 • Biken-jutsu 2nd Kyu

 

Renshi: Brian Hodges

(USA Fudoshin Dojo-Cho)

 • Taijutsu 4th Dan
 • Jujutsu 4th Dan
 • Asayama Ichiden Ryu Shoden Menkyo
 • Gyokko Ryu Kosshi Jutsu (Tanemura-ha) Shoden Menkyo
 • Koto Ryu Koppo-jutsu (Tanemura -ha) Shoden Menkyo

 


 

Renshi: Michael Mason

(UK Kikaku Dojo-Cho)

 • Special Instructor Level 1
 • Taijutsu 4th Dan
 • Jujutsu 3rd Dan
 • Asayama Ichiden Ryu Shoden Menkyo
 • Bojutsu Jokyu, Biken-jutsu 5th Kyu
 • Hakkesho 3rd Kyu

 


 

Renshi: Anne Druppel

(Belgium Tomoe Dojo-Cho)

 • Taijutsu 5th Dan
 • Jujutsu 4rd Dan
 • Gikan Ryu Koppojutsu Shoden Menkyo
 • Shinden Fudo Ryu Daken Taijutsu Shoden Menkyo
 • Tenshin Hyoho Kukishin Ryu Jujutsu Shoden Menkyo
 • Hontai Kijin Chosui Ryu Kukishinden Daken-Taijutsu Shoden Menkyo
 • Hanbo-jutsu Chukyu
 • Biken-jutsu Hachikyu

 

Renshi: De Nijs Guy

(Belgium Tenryaku Dojo)

 • Taijutsu 4th Dan
 • Jujutsu 2nd Dan
 • Biken-jutsu Shokyu
 • Hanbojutsu Shokyu

 


 

Renshi: Daniel Brandt

(USA Soyokaze Dojo-Cho)

 • Special Instructor Level 3
 • Taijutsu 5th Dan
 • Jujutsu 5th Dan
 • Asayama Ichiden Ryu Chuden Menkyo
 • Yagyu Shingan Ryu Kacchu-Yawara Shoden Menkyo
 • Gyokko Ryu Kosshi Jutsu (Tanemura-ha) Shoden Menkyo
 • Koto Ryu Koppo-jutsu (Tanemura -ha) Shoden Menkyo
 • Tenshin Hyoho Kukishin Ryu Jujutsu Shoden Menkyo
 • Shinden Tatara Ryu Taijutsu Shoden Menkyo
 • Togakure Ryu Ninpo Tanemura-ha Shoden Menkyo
 • Gikan Ryu Koppojutsu Shoden Menkyo
 • Takagi Yoshin Ryu Jujutsu Shoden Menkyo
 • Kukishinden Happo Bikenjutsu – Taijutsu, Bikenjutsu & Bojutsu Shoden Menkyo
 • Daito Ryu Aikijujutsu Shoden Menkyo
 • Mugen Shinto Ryu Iaijutsu Kirigami
 • Bojutsu Jo Kyu
 • Bikenjutsu 1st Kyu
 • Hakkesho 3rd kyu

 


 

Renshi: Louis Arroyo

(USA Umineko Dojo-Cho)

 • Special Instructor Level 3
 • Taijutsu 5th Dan
 • Jujutsu 5th Dan
 • Asayama Ichiden Ryu Chuden Menkyo
 • Gyokko RyuKosshi Jutsu (Tanemura-ha) Shoden Menkyo
 • Shinden Fudo Ryu Daken-Taijutsu Shoden Menkyo
 • Koto Ryu Koppo-jutsu (Tanemura -ha) Shoden Menkyo
 • Tenshin Hyoho Kukishin Ryu Jujutsu Shoden Menkyo
 • Shinden Tatara Ryu Taijustu Shoden Menkyo
 • Togakure Ryu Ninpo Tanemura-ha Shoden Menkyo
 • Gikan Ryu Koppo-jutsu Shoden Menkyo
 • Yagyu Shingan Ryu Kacchu-Yawara Shoden Menkyo
 • Hontai Kijin Chosui Ryu Kukishinden Daken-Taijutsu Shoden Menkyo
 • Takagi Yoshin Ryu Jujutsu Shoden Menkyo
 • Chugoku Kenpo/Hakkesho 3rd Kyu
 • Koryu Karate 4th Kyu
 • Goshin-jutsu 3rd Kyu
 • Bo-jutsu Shoden Menkyo
 • Biken-jutsu 1st Kyu
 • Amatsu Tatara Bumon Shumon Shoden Menkyo
 • Kukishinden Happo Bikenjutsu – Taijutsu, Bikenjutsu & Bojutsu Shoden Menkyo
 • Daito Ryu Aiki Jujutsu Shoden Menkyo
 • Mugen Shinto Ryu Iai Kirigami

 


Renshi: Yoeri Swinnen

(Belgium Mizukagami Dojo-Cho)

 • Special Instructor Level 2
 • Taijutsu 5th Dan
 • Jujutsu 5th Dan
 • Asayama Ichiden Ryu Chuden Menkyo
 • Gyokko Ryu Kosshi Jutsu (Tanemura-ha) Shoden Menkyo
 • Shinden Fudo Ryu Daken-Taijutsu Shoden Menkyo
 • Koto Ryu Koppo-jutsu (Tanemura -ha) Shoden Menkyo
 • Tenshin Hyoho Kukishin Ryu Jujutsu Shoden Menkyo
 • Togakure Ryu Ninpo Tanemura-ha Shoden Menkyo
 • Gikan Ryu Koppo-jutsu Shoden Menkyo
 • Hontai Kijin Chosui Ryu Kukishinden Daken-Taijutsu Shoden Menkyo
 • Takagi Yoshin Ryu Jujutsu Shoden Menkyo
 • Daito Ryu Aiki Jujutsu Shoden Menkyo
 • Shinden Fudo Ryu Ju-Taijutsu (Tanemura-Ha) Shoden Menkyo
 • Mugen Shinto Ryu Iaijutsu Shoden Menkyo
 • Bo-jutsu Chukyu
 • Biken-jutsu 2nd Kyu

 


Renshi: Kristiaan Mannaert

(Belgium Kamayari Dojo-Cho)

 • Special Instructor Level 2
 • Taijutsu 4th Dan
 • Jujutsu 4th Dan
 • Asayama Ichiden Ryu Chuden Menkyo
 • Amatsu Tatara Bumon Shumon Shoden Menkyo
 • Gyokko Ryu Kosshi Jutsu (Tanemura-ha) Shoden Menkyo
 • Shinden Fudo Ryu Daken-Taijutsu Shoden Menkyo
 • Koto Ryu Koppo-jutsu (Tanemura -ha) Shoden Menkyo
 • Tenshin Hyoho Kukishin Ryu Jujutsu Shoden Menkyo
 • Togakure Ryu Ninpo Tanemura-ha Shoden Menkyo
 • Gikan Ryu Koppo-jutsu Shoden Menkyo
 • Hontai Kijin Chosui Ryu Kukishinden Daken-Taijutsu Shoden Menkyo
 • Takagi Yoshin Ryu Jujutsu Shoden Menkyo
 • Daito Ryu Aiki Jujutsu Shoden Menkyo
 • Mugen Shinto Ryu Iaijutsu Kirigami
 • Bo-jutsu Chukyu
 • Biken-jutsu 6th Kyu

 


 

Renshi: Sean Muncaster

(Canada Akakage Dojo-Cho)

 • Special Instructor Level 1
 • Taijutsu 5th Dan
 • Jujutsu 5th Dan
 • Asayama Ichiden Ryu Chuden Menkyo
 • Hontai Takagi Yoshin Ryu Shoden Menkyo
 • Gyokko Ryu Kosshi Jutsu (Tanemura-ha) Shoden Menkyo
 • Koto Ryu Koppo-jutsu (Tanemura -ha) Shoden Menkyo
 • Shinden Tatara Ryu Taijutsu Shoden Menkyo
 • Tenshin Hyoho Kukishin Ryu Jujutsu Shodan Menkyo

 


 

Renshi: Henry Steinberg

(Costa Rica Bushikai Dojo-Cho)

 • Special Instructor Level 1
 • Taijutsu 5th Dan
 • Jujutsu 5th Dan
 • Asayama Ichiden Ryu Chuden Menkyo
 • Shinden Tatara Ryu Taijutsu Shoden Menkyo
 • Gyokko RyuKosshi Jutsu (Tanemura-ha) Shoden Menkyo.
 • Mugen shinto ryu Shoden Menkyo.
 • Kukishinden Happo Bikenjutsu – Taijutsu & Bikenjutsu Shoden Menkyo
 • Daito Ryu Aikijujutsu Shoden Menkyo
 • Bojutsu Chukyu.
 • Biken-jutsu 2nd Kyu

 


 

Renshi: Jason Hindley

(UK KinKan Dojo-Cho)

 • Special Instructor Level 1
 • Taijutsu 4th Dan
 • Jujutsu 4th Dan
 • Gikan Ryu Koppo-jutsu Shoden Menkyo
 • Gyokko Ryu Kosshi Jutsu (Tanemura-ha) Shoden Menkyo
 • Koto Ryu Koppo-jutsu (Tanemura -ha) Shoden Menkyo
 • Togakure Ryu Ninpo Tanemura-Ha Shoden Menkyo
 • Asayama Ichiden Ryu Shoden Menkyo
 • Hontai Takagi Yoshin Ryu Shoden Menkyo
 • Tenshin Hyoho Kukishin Ryu Jujutsu Shoden Menkyo
 • Shinden Fudo Ryu Dakentai-jutsu Shoden Menkyo
 • Shinden Tatara Ryu Taijutsu Shoden Menkyo
 • Kijin Chosui Ryu Daken-taijutsu Shoden Menkyo
 • Daito Ryu Aikijujutsu Shoden Menkyo
 • Mugen Shinto Ryu Iaijutsu Shoden Menkyo
 • Shinden Fudo Ryu Ju-taijutsu (Tanemura Ha) Shoden Menkyo
 • Bikenjutsu 3rd kyu
 • Bojutsu Jokyu
 • Hakkesho 3rd kyu

 


 

Renshi: Kevin Chapman

(UK Kenshu Dojo-Cho)

 • Taijutsu 4th Dan
 • Jujutsu 4th Dan
 • Asayama Ichiden Ryu Shoden Menkyo
 • Shinden Fudo Ryu Daken Taijutsu Shoden Menkyo
 • Tenshin Hyoho Kukishin Ryu Jujutsu Shoden Menkyo
 • Togakure Ryu Ninpo Tanemura-ha Shoden Menkyo
 • Gikan Ryu Koppojutsu Shoden Menkyo
 • Kijin Chosui Ryu Daken Taijutsu Shoden Menkyo
 • Takagi Yoshin Ryu Jujutsu Shoden Menkyo
 • Daito Ryu Aikijujutsu Shoden Menkyo
 • Mugen Shinto Ryu Iaijutsu Kirigami
 • Bikenjutsu 5th Kyu
 • Bojutsu Chu Kyu
 • Hakkesho 3rd Kyu

 


 

Renshi: Randy Berdan

(USA Shinden Dojo-Cho)

 • Special Instructor Level 3
 • Taijutsu 4th Dan
 • Jujutsu 5th Dan
 • Asayama Ichiden Ryu Chuden Menkyo
 • Yagyu Shingan Ryu Kirigami
 • Gyokko RyuKosshi Jutsu (Tanemura-ha) Shoden Menkyo
 • Shinden Fudo Ryu Daken Taijutsu Shoden Menkyo
 • Koto Ryu Koppo-jutsu (Tanemura -ha) Shoden Menkyo
 • Tenshin Hyoho Kukishin Ryu Jujutsu Shoden Menkyo
 • Shinden Tatara Ryu Taijutsu Shoden Menkyo
 • Togakure Ryu Ninpo Tanemura-ha Shoden Menkyo
 • Gikan Ryu Koppojutsu Shoden Menkyo
 • Kijin Chosui Ryu Daken Taijutsu Shoden Menkyo
 • Takagi Yoshin Ryu Jujutsu Shoden Menkyo
 • Amatsu Tatara Bumon Shumon Shoden Menkyo
 • Kukishinden Happo Bikenjutsu – Taijutsu, Bikenjutsu & Bojutsu Shoden Menkyo
 • Daito Ryu Aikijujutsu Shoden Menkyo
 • Mugen Shinto Ryu Iaijutsu Kirigami
 • Bojutsu Shoden
 • Bikenjutsu 1st Kyu

 


Renshi: Jonathan Sclare

(UK Ten Pu Dojo-Cho)

 • Special Instructor Level 1
 • Genbukan Ninpo Taijutsu 4th Dan
 • KJJR Jujutsu 3rd Dan
 • Bojutsu Jokyu
 • Bikenjutsu 3rd Kyu
 • Asayama Ichiden Ryu Taijutsu Shoden Menkyo
 • Shinden Fudo Ryu Daken Taijutsu Shoden Menkyo
 • Koto Ryu Koppo Jutsu (Tanemura -ha) Shoden Menkyo
 • Tenshin Hyoho Kukishin Ryu Jujutsu Shoden Menkyo
 • Togakure Ryu Ninpo / Ninjutsu Shoden Menkyo
 • Gikan Ryu Koppojutsu Shoden Menkyo
 • Kijin Chosui Ryu Daken Taijutsu Shoden Menkyo
 • Hontai Takagi Yoshin Ryu Jujutsu Shoden Menkyo
 • Kukishinden Happo Bikenjutsu – Taijutsu, Bikenjutsu & Bojutsu Shoden Menkyo

 


 

Renshi: Neven Kopčalić

(Croatia Mangetsu Dojo-Cho)

 • Taijutsu 4th Dan
 • Jujutsu 4th Dan
 • Amatsu Tatara Bumon Shumon Shoden Shidoin
 • Asayama Ichiden Ryu Taijutsu Shoden Menkyo
 • Shinden Fudo Ryu Daken Taijutsu Tanemura-ha Shoden Menkyo
 • Tenshin Hyoho Kukishin Ryu Jujutsu Shoden Menkyo
 • Togakure Ryu Ninpo Tanemura-ha Shoden Menkyo
 • Takagi Yoshin Ryu Jujutsu Shoden Menkyo
 • Kijin Chosui Ryu Daken-Taijutsu Shoden Menkyo
 • Daito Ryu Aiki Jujutsu Shoden Menkyo
 • Mugen Shinto Ryu Iai Jutsu Kirigami Shodan
 • Bo-jutsu Jo Kyu
 • Biken-jutsu 3rd Kyu

 

 


 

Renshi: Aleksey Lubimov

(USA Futen Dojo)

 • Special Instructor Level 3
 • Taijutsu 4th Dan
 • Jujutsu 4th Dan
 • Asayama Ichiden Ryu Shoden Menkyo
 • Yagyu Shingan Ryu Kirigami
 • Gyokko Ryu Kosshi Jutsu (Tanemura-ha) Shoden Menkyo
 • Shinden Fudo Ryu Daken Taijutsu Kirigami
 • Koto Ryu Koppo-jutsu (Tanemura -ha) Shoden Menkyo
 • Tenshin Hyoho Kukishin Ryu Jujutsu Kirigami
 • Shinden Tatara Ryu Taijutsu Shoden Menkyo
 • Togakure Ryu Ninpo Tanemura-ha Shoden Menkyo
 • Gikan Ryu Koppojutsu Shoden Menkyo
 • Kijin Chosui Ryu Daken Taijutsu Shoden Menkyo
 • Takagi Yoshin Ryu Jujutsu Shoden Menkyo
 • Amatsu Tatara Bumon Shumon Shoden Menkyo
 • Daito Ryu Aikijujutsu Shoden Menkyo
 • Mugen Shinto Ryu Iaijutsu Kirigami
 • Bojutsu Jo Kyu
 • Bikenjutsu 1st Kyu
 • Hakkesho 3rd Kyu

 


 

 

Renshi: Roy Wilkins

(Australia Sekiei Dojo Cho)

 • Taijutsu 4th Dan
 • Jujutsu 3nd Dan
 • Gikan Ryu Koppojutsu Shoden Menkyo
 • Bojutsu  ChuKyu

 

 

 


Renshi: Laura Nakano

(UK Kijin Dojo-Cho)

 

 • Special Instructor Level 2
 • Taijutsu 4th Dan
 • Jujutsu 4th Dan
 • Mugen Shinto Ryu Iaijutsu Shoden Menkyo
 • Bikenjutsu Shoden Menkyo
 • Asayama Ichiden Ryu Shoden Menkyo
 • Daito Ryu Aikijujutsu Shoden Menkyo
 • Gyokko Ryu Kosshi Jutsu (Tanemura-ha) Shoden Menkyo
 • Koto Ryu Koppo-jutsu (Tanemura -ha) Shoden Menkyo
 •  Kukishin Ryu Jujutsu Shoden Menkyo
 • Shinden Tatara Ryu Taijutsu Shoden Menkyo
 • Shinden Fudo Ryu Daken Taijutsu (Tanemura -ha) Shoden Menkyo
 • Togakure Ryu Ninpo Tanemura-ha Shoden Menkyo
 • Hakkesho 2nd Kyu
 • Bojutsu Chukyu