Honbu Dojo Group


Grandmaster (Soke):
 T. Shoto Tanemura

 • Grandmaster/Menkyo Kaiden for over 24 Ryuha
 • President of GWNBF/KJJR/JKWF/ATWF
 • Kancho of Honbu Dojo

 

 

 


Jun-Shihan: Yoshikazu Okayasu (Tougyoku)

 • Honbu Shihan-Kai member
 • Kokusai Shidoin (International Instructor)
 • Taijutsu 8th Dan
 • Jujutsu 7th Dan
 • Asayama Ichiden Ryu Menkyo Kaiden
 • Takagi Yoshin Ryu Gokui Menkyo
 • Gyokko Ryu Chuden Menkyo
 • Bojutsu Shoden, Biken-jutsu Shoden, Jo-jutsu Shoden, Hakkesho Shokei

Jun-Shihan: Roy Ron (Tosen)

 • Honbu Shihan-Kai member
 • Kokusai Shidoin (International Instructor)
 • Taijutsu 8th Dan
 • Jujutsu 7th Dan
 • Asayama Ichiden Ryu Menkyo Kaiden
 • Takagi Yoshin Ryu Gokui Menkyo
 • Gyokko Ryu Chuden Menkyo
 • Bojutsu Okuden, Biken-jutsu Shoden, Jo-jutsu Shoden, Naginata-jutsu Shoden

Jun-Shihan: James Wright (Touren)

 • Honbu Shihan-Kai member
 • Kokusai Shidoin (International Instructor)
 • Taijutsu 8th Dan
 • Jujutsu 7th Dan
 • Asayama Ichiden Ryu Menkyo Kaiden
 • Takagi Yoshin Ryu Gokui Menkyo
 • Gyokko Ryu Chuden Menkyo
 • Bojutsu Okuden, Biken-jutsu Okuden, Jo-jutsu Shoden, Naginata-jutsu Shoden

Jun-Shihan: Kotaro Tanemura (Munenori)

 • Honbu Shihan-Kai member
 • Kokusai Shidoin (International Instructor)
 • Special Instructor Level 1
 • Taijutsu 8th Dan
 • Jujutsu 7th Dan
 • Gikan Ryu Menkyo Kaiden
 • Asayama Ichiden Ryu Menkyo Kaiden
 • Takagi Yoshin Ryu Gokui Menkyo
 • Gyokko Ryu Chuden Menkyo
 • Bojutsu Okuden, Biken-jutsu Okuden, Naginata-jutsu Shoden, Hakkesho Shokei

Jun-Shihan: Yoshikazu Morisawa (Don-Ryu)

(Hokkaido Shibu-Cho, Hakuroh Dojo-Cho)

 • Special Instructor Level 1
 • Taijutsu 7th Dan
 • Kendo 5th Dan
 • Judo 3rd Dan
 • Taiho-jutsu 4th Dan

Kyoshi: Nicola D’Onofrio

 • Honbu Shihan-Kai member
 • Special Instructor Level 1
 • Kokusai Shidoin (International Instructor)
 • Taijutsu 7th Dan
 • Jujutsu 7th Dan
 • Asayama Ichiden Ryu Menkyo Kaiden
 • Takagi Yoshin Ryu Chugokui Menkyo
 • Gyokko Ryu Shoden Menkyo
 • Bojutsu Jokyu, Biken-jutsu Chuden, Jo-jutsu Shoden, Hanbo-jutsu Shoden