Soke’s Masterships

Martial Arts Organizations

 • Genbukan World Ninpo Bugei Federation – President
 • Kokusai Jujutsu Renmei Federation – President
 • Nihon Kobudo World Federation – President

 

Mastered Ryu-Ha / Schools

 • Hontai Yoshin Takagi Ryu Jujutsu – 18th Soke
 • Hontai Kukishin Ryu Bojutsu – 18th Soke
 • Gikan Ryu Koppo-Jutsu – 14th Soke
 • Asayama Ichiden Ryu Taijutsu – 18th Soke
 • Tenshin Hyoho Kukishin-Ryu – 18th Soke
 • Amatsu Tatara Bumon & Shumon – 58th Soke
 • Shinden Tatara Ryu Taijutsu – 55th Soke
 • Shinden Kito Ryu Bojutsu – 55th Soke
 • Bokuden Ryu Jujutsu – 15th Soke
 • Itten Ryushin Chukai Ryu Jujutsu – 3rd Soke
 • Chinese Martial Art Hakkesho – 5th Denjin
 • Araki Shin Ryu – Menkyo Kaiden
 • Yagyu Shingan Kacchu Yawara – Menkyo Kaiden
 • Tenshin Koryu / Shindo Tenshin Ryu Kenpo – Menkyo Kaiden
 • Kijin Chosui Ryu Daken-Taijutsu – Menkyo Kaiden
 • Daito Ryu Aiki Jujutsu Yamamoto-Ha – Menkyo Kaiden
 • Mugen Shinto Ryu Iai-Jutsu – Menkyo Kaiden
 • Shinden Fudo Ryu Daken-Taijutsu Tanemura-Ha – Soke
 • Shinden Fudo Ryu Taijutsu Tanemura-Ha – Soke
 • Kukishinden Happo Biken-Jutsu Tanemura-Ha – Soke
 • Togakure Ryu Ninpo Tanemura-Ha – Soke
 • Gyokko Ryu Kosshi-Jutsu Tanemura-Ha – Soke
 • Koto Ryu Koppo-Jutsu Tanemura-Ha – Soke

(Takagi Yoshin Ryu Ju-jutsu, Kukishin Ryu Bo-jutsu)

Trained / Studied Schools

 • Iga Ryu Ninpo
 • Kumogakure Ryu Ninpo
 • Gyokushin Ryu Koppo-jutsu
 • Tenjin Shinyo Ryu Ju-jutsu
 • Yoshin Ryu Ju-jutsu
 • Onoha Itto Ryu Ken-jutsu
 • Shindo Munen Ryu Ken-jutsu
 • Taiwado Ju-jutsu
 • Shindo Muso Ryu Jo-jutsu
 • Kageyama Ryu Ken-jutsu
 • Kito Ryu Ju-jutsu
 • Shin Kage Ryu
 • Shikomizue Jutsu
 • Takeda Ryu Aiki-no-jutsu
 • Kendo
 • Judo
 • Karate
 • Aikido
 • Taikyoku-Ken
 • Kei-i-Ken
 • India Martial Arts

(Kangi no Maki Densho by Toshitsugu Takamatsu)