Kyoshi Instructors

 

Kyoshi: Guy Aerts (Fukko)

(Belgium Takao Dojo-Cho)

 • Shibu-Cho / East Europe Chief
 • Taijutsu 7th Dan
 • Jujutsu 6th Dan
 • Kukishin Daken Taijutsu Shoden Menkyo
 • Kukishin Ryu Ju-jutsu Shoden
 • Hontai Kukishin Ryu Ju-Taijutsu Shoden
 • Tenshin Hyohi Kukishin Ryu Jujutsu Shoden
 • Kukishin Ryu Hanbo-jutsu 3rd Dan
 • Hanbo-jutsu Chuden, Biken-jutsu 1st Kyu

 

Kyoshi: Michael Coleman

(USA Futen Dojo-Cho)

 • Shibu-Cho
 • Special Instructor Level 3
 • Taijutsu 7th Dan
 • Jujutsu 7th Dan
 • Asayama Ichiden Ryu Okuden Menkyo
 • Yagyu Shingan Ryu Chu-Gokui Menkyo
 • Gyokko Ryu Shoden Menkyo
 • Shinden Fudo Ryu Daken Taijutsu Shoden Menkyo
 • Koto Ryu Koppo-jutsu Shoden Menkyo
 • Tenshin Hyoho Kukishin Ryu Jujutsu Shoden Menkyo
 • Shinden Tatara Ryu Taijutsu Shoden Menkyo
 • Togakure Ryu Ninpo Tanemura-ha Shoden Menkyo
 • Gikan Ryu Koppojutsu Shoden Menkyo
 • Kijin Chosui Ryu Daken Taijutsu Shoden Menkyo
 • Takagi Yoshin Ryu Jujutsu Shoden Menkyo
 • Amatsu Tatara Bumon Shumon Shoden Menkyo
 • Kukishinden Happo Bikenjutsu – Taijutsu, Bikenjutsu & Bojutsu Shoden Menkyo
 • Daito Ryu Aikijujutsu Shoden Menkyo
 • Mugen Shinto Ryu Iaijutsu Shoden Menkyo
 • Shiden Fudo Ryu Ju-TaiJutsu Tanemura-Ha Shoden Menkyo
 • Hanbo-jutsu Shoden
 • Jo-jutsu Shoden
 • Bojutsu Shoden
 • Bikenjutsu Shoden
 • Hakkesho 1st Kyu

 


 

Kyoshi: Gary Giamboi

(USA Harukaze Dojo-Cho)

 • Shibu-Cho
 • Taijutsu 7th Dan
 • Jujutsu 7th Dan
 • Asayama Ichiden Ryu Menkyo
 • Takagi Yoshin Ryu Shodan Mokuroku
 • Gyokko Ryu Kosshi Jutsu Shoden Menkyo
 • Gyokko Ryu Koppo Jutsu Shoden Menkyo
 • Shinden Tatara Ryu Taijutsu Shoden Menkyo
 • Shinden Fudo Ryu Shoden Menkyo
 • Koto Ryu Koppo Jutsu Shoden Menkyo
 • Gikan Ryu Koppo Jutsu Shoden Menkyo
 • Kijin Chosui Ryu Daken Taijutsu Shoden Menkyo
 • Takagi Yoshin Ryu Jujutsu Shoden Menkyo
 • Daito Ryu Aikijujutsu Shoden Menkyo
 • Hakkesho 2nd Kyu
 • Bikenjutsu Chuden
 • Bojutsu Shoden
 • Hanbo-jutsu Nidan
 • Naginata Shoden

 


 

Kyoshi: Marc Coppens

(Belgium Tenzan Dojo-Cho)

 • Special Instructor Level 2
 • Taijutsu 6th Dan
 • Jujutsu 6th Dan
 • Assayama Ichiden Ryu Okuden Menkyo
 • Gyokko Ryu Shoden Menkyo
 • Shinden Fudo Ryu Daken Taijutsu Shoden Menkyo
 • Koto Ryu Koppo-jutsu Shoden Menkyo
 • Tenshin Hyoho Kukishin Ryu Jujutsu Shoden Menkyo
 • Togakure Ryu Ninpo Tanemura-ha Shoden Menkyo
 • Gikan Ryu Koppojutsu Shoden Menkyo
 • Kijin Chosui Ryu Daken Taijutsu Shoden Menkyo
 • Takagi Yoshin Ryu Jujutsu Shoden Menkyo
 • Amatsu Tatara Bumon Shumon Shoden Menkyo
 • Daito Ryu Aikijujutsu Shoden Menkyo
 • Mugen Shinto Ryu Iaijutsu Shoden Menkyo
 • Hontai Takagi Yoshin ryu jujutsu (KJJR) Shodan Kirigami
 • Shinden Fudo Ryu Ju-Taijutsu (Tanemura Ha) Shoden Menkyo
 • Bojutsu Chukyu
 • Bikenjutsu 1st Kyu
 • Hanbo-jutsu Chukyu

 


 

Kyoshi: Martin O’Reilly

(Ireland Sanzen Dojo-Cho)

 • Shibu-Cho
 • Special Instructor level 3
 • Taijutsu 6thDan
 • Jujutsu 6thdan
 • Assayama Ichiden Ryu Okuden Menkyo
 • Gyokko Ryu Koshijutsu Shoden Menkyo
 • Shinden Fudo Ryu Dakentaijutsu Shoden Menkyo
 • Kotto Ryu Koppo-Jutsu Shoden Menkyo
 • Tenshin Hyoho Kukishin Ryu Jujutsu Shoden Menkyo
 • Togakure Ryu Ninpo Tanemura-ha Shoden Menkyo
 • Gikan Ryu Koppojutsu Shoden Menkyo
 • Yagyu Shingan Ryu Kachu Yawara Shoden Menkyo
 • Kijin Chosui Ryu Daken Taijutsu Shoden Menkyo
 • Hontai Takagi Yoshin Ryu Jujutsu Shoden Menkyo
 • Kukishinden happo Bikenjutsu -Taijutsu, Bikenjutsu & Bojutsu Shoden Menkyo
 • Daito Ryu AikiJujutsu Shoden Menkyo
 • Mugen Shinto Ryu Iaijutsu Shoden Menkyo
 • Shiden Fudo Ryu Ju-TaiJutsu Tanemura-Ha Shoden Menkyo
 • Bojutsu Shoden
 • BikenJutsu Shoden
 • Jukenjutsu Jo-kyu
 • Hakkesho 3rdkyu

 


 

Kyoshi: Stuart Allison

(UK Shinjin Dojo-Cho)

 • Taijutsu 5th Dan
 • Jujutsu 4th Dan
 • Asayama Ichiden Ryu Shoden Menkyo
 • Bojutsu Jokyu
 • Biken-jutsu 2nd Kyu

 


 

 

Kyoshi: Leo Spencer

(UK Kohaku Dojo-Cho)

 • Special Instructor Level 1
 • Taijutsu 6th Dan
 • Jujutsu 6th Dan
 • Bikenjutsu Shodan
 • Bojutsu Shodan
 • Hanbojutsu Shodan
 • Asayama Ichiden Ryu Taijutsu Chuden Menkyo
 • Gyokko Ryu Kosshi Jutsu Shoden Menkyo
 • Shinden Fudo Ryu Daken Taijutsu Shoden Menkyo
 • Koto Ryu Koppo Jutsu Shoden Menkyo
 • Tenshin Hyoho Kukishin Ryu Jujutsu Shoden Menkyo
 • Togakure Ryu Ninpo / Ninjutsu Shoden Menkyo
 • Gikan Ryu Koppo Jutsu Shoden Menkyo
 • Kijin Chosui Ryu Daken Taijutsu Shoden Menkyo
 • Hontai Takagi Yoshin Ryu Jujutsu Shoden Mokuroku
 • Kukishinden Happo Bikenjutsu – Taijutsu, Bikenjutsu & Bojutsu Shoden Menkyo
 • Daito Ryu Aiki Jujutsu Shodan Menkyo
 • Mugen Shinto Ryu Iaijutsu Kirigami

 


 

Kyoshi: Shmulik Mendelsohn

(USA Aoba Dojo-Cho)

 • Special Instructor Level 3
 • Taijutsu 6th Dan
 • Jujutsu 6th Dan
 • Bojutsu Shoden
 • Hanbojutsu Shoden
 • Asayama Ichiden Ryu Taijutsu Chuden Menkyo
 • Gyokko Ryu Kosshi Jutsu Shoden Menkyo
 • Shinden Fudo Ryu Daken Taijutsu Shoden Menkyo
 • Gikan Ryu Koppo Jutsu Shoden Menkyo
 • Hontai Takagi Yoshin Ryu Jujutsu Shoden Mokuroku
 • Kukishinden Happo Bikenjutsu – Taijutsu, Bikenjutsu & Bojutsu Shoden Menkyo
 • Daito Ryu Aiki Jujutsu Shodan Menkyo
 • Mugen Shinto Ryu Iaijutsu Kirigami

 


 

Kyoshi: Brian Duffy

(Ireland Figo Dojo-Cho)

 • Special Instructor Level 2
 • Taijutsu 5th Dan
 • Jujutsu 5th Dan
 • Asayama Ichiden Ryu Shoden Menkyo
 • Gyokko Ryu Shoden Menkyo
 • Gikan Ryu Shoden Menkyo
 • Shinden Fudo Ryu Daken Taijutsu Shoden Menkyo
 • Koto Ryu Koppo-jutsu Shoden Menkyo
 • Tenshin Hyoho Kukishin Ryu Jujutsu Shoden Menkyo
 • Togakure Ryu Ninpo Tanemura-ha Shoden Menkyo
 • Bikenjutsu 1st Kyu
 • Bojutsu Chukyu
 • Hakkesho 2nd Kyu

 


 

 

Kyoshi: Hugo Escamilla

(Mexico Shibu-Cho)

 • Special Instructor Level 3
 • Taijutsu 6th Dan
 • Jujutsu 6th Dan
 • Asayama Ichiden Ryu Okuden Menkyo
 • Togakure Ryu Ninpo Tanemura-ha Chuden Menkyo
 • Gyokko Ryu Kosshi-jutsu Shoden Menkyo
 • Koto Ryu Koppo-jutsu Shoden Menkyo
 • Shinden Tatara Ryu Taijustu Shoden Menkyo
 • Gikan Ryu Koppo-jutsu Shoden Menkyo
 • Yagyu Shingan Ryu Kacchu-Yawara Shoden Menkyo
 • Kijin Chosui Ryu Kukishinden Daken-Taijutsu Shoden Menkyo
 • Hontai Takagi Yoshin Ryu Jujutsu Shoden Menkyo
 • Amatsu Tatara Bumon Shumon Shoden Menkyo
 • Kukishinden Happo Bikenjutsu – Taijutsu, Bikenjutsu & Bojutsu Shoden Menkyo
 • Daito Ryu Aiki Jujutsu Shoden Menkyo
 • Mugen Shinto Ryu Iai Kirigami
 • Tenshin Ryu Kirigami
 • Bo-jutsu Chuden Menkyo
 • Biken-jutsu Chuden Menkyo